Tải đề cương những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin – Tài liệu ôn tập những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lênin

Về bộ môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin chắc hẳn ai trong chúng ta đã trải qua một thời sinh viên cũng biết. Bộ môn này là bộ môn bắt buộc giảng dạy ở các môi trường đại học và dĩ nhiên, chúng ta phải vượt qua kỳ thi đó thì chúng ta mới ra được trường.

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đề cương và tài liệu ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin, tài liệu này chắc chắn sẽ hữu ích cho các bạn chuẩn bị kỳ thi môn học những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lênin này.

Tải tài liệu đề cương ôn tập những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lênin

Đề cương là tổng hợp cô đọng tất cả các chủ đề trong giáo trình chủ nghĩa Mac Lênin giúp các bạn có cái nhìn tổng quan và tài liệu ôn tập cô đọng nhất.

tài liệu ôn tập những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lênin

Tài liệu đề cương tổng hợp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin này rất dễ đọc, và dễ học thuộc. Tài liệu này là tài liệu chuẩn và được dùng nhiều nhất từ các trường đại học cho sinh viên ôn tập thi môn chủ nghĩa Mac Lênin hy vọng sẽ giúp các bạn chuyển bị kiến thức thật tốt cho kỳ thi bộ môn tư tưởng chủ nghĩa Mac Lênin.

Một số nội dung trong đề cương tổng hợp những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lênin:

 

Chủ đề 1: HÀNG HÓA.
1. Hàng hóa và hai thuộc tính hàng hóa 1.1. Khái niệm:

– Hàng hóa là sản phẩm của lao động nhằm thỏa mãn những nhu cầu nào đó của con ngƣời, đi vào quá trình tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán.

Khi nghiên cứu phƣơng thức sản xuất TBCN, C.Mác bắt đầu bằng sự phân tích hàng hóa, vì các lý do sau:
+ Thứ nhất: hàng hóa là hình thái biểu hiện phổ biến nhất của của cải trong xã hội TB.

+ Thứ hai: hàng hóa là hình thái nguyên tố của của cải, là tế bào kinh tế trong đó chứa đựng mọi mầm mống mâu thuẫn của phƣơng thức sản xuất TBCN.
+ Thứ ba: phân tích hàng hóa nghĩa là phân tích giá trị – phân tích cái cơ sở của tất cả các phạm trù chính trị kinh tế học của phƣơng thức sản xuất TBCN. Nếu không, sẽ không hiểu đƣợc, không phân tích đƣợc giá trị thặng dƣ là phạm trù cơ bản của CNTB và những phạm trù khác nhƣ lợi nhuận, lợi tức, địa tô, v.v…

1.2. Hai thuộc tính của hàng hóa:
Có hai thuộc tính cơ bản là giá trị sử dụng và giá trị.

 • –  Giá trị sử dụng (GTSD):+ Là công dụng của hàng hóa, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con ngƣời.
  + GTSD do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa quy định. Cho nên nó là phạm trù vĩnh viễn. (Ví dụ: cơm dùng để ăn, áo để mặc…).+ GTSD của hàng hóa ngày càng đƣợc mở rộng vì khoa học – kĩ thuật ngày càng khám phá ra nhiều thuộc tính mới của nó. (Ví dụ: gạo không chỉ để nấu cơm mà còn làm nguyên liệu trong ngành rƣợu, bia hay chế biến cồn y tế…)

  + GTSD chỉ thể hiện khi con ngƣời sử dụng hay tiêu dùng, nó là nội dung vật chất của của cải, không kể hình thức xã hội của của cải đó nhƣ thế nào. + Không phải vật gì có GTSD đều là hàng hóa. (Ví dụ: không khí…)
  + Nhƣ vậy, một vật muốn thành hàng hóa thì GTSD của nó phải là vật đƣợc sản xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị trao đổi (GTTĐ). Trong kinh tế hàng hóa, GTSD là cái mang giá trị trao đổi.

 • –  Giá trị (GT):
  + GTTĐ phản ánh quan hệ tỷ lệ nhất định về mặt số lƣợng giữa các hàng hóa có GTSD khác nhau. (Ví dụ: 1 mét vải = 10 kg thóc…).
  + Giá trị hàng hóa (giá trị): là hao phí lao động xã hội của ngƣời sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

  •   Hao phí lao động gồm: Sống và Quá khứ (vật hóa)
  •   Hao phí lao động chia làm:
  • o Hao phí lao động cá biệt -> tạo ra giá trị cá biệt.

   o Hao phí lao động xã hội ->tạo ra giá trị xã hội (giá trị)
   + GTTĐ chỉ là hình thức biểu hiện của GT, GT là nội dung, là cơ sở của GTTĐ.
   + Hao phí lao động kết tinh trong sản phẩm không phải lúc nào cũng là GT. Ví dụ: ngƣời ta sử dụng sức lao động để tạo ra sản phẩm và tự tiêu dùng cho bản thân và gia đình, thì sự hao phí lao động đó không có hình thái GT. Chỉ khi sản phẩm làm ra để trao đổi thì hao phí lao động mới mang hình thái GT.
   + Như vậy: GTSD là phạm trù vĩnh viễn, GT là phạm trù mang tính lịch sử. Thuộc tính tự nhiên của hàng hóa là GTSD, thuộc tính xã hội là hao phí lao động kết tinh trong sản phẩm và nó là GT. Thiếu một trong hai thuộc tính trên thì sản phẩm không thể trở thành hàng hóa.

Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin